ZAPYTANIE OFERTOWE:

Realizacji usługi badawczej w ramach Projektu przygotowywanego przez U Jędrusia Sp. z o.o. ubiegającego się o dofinansowanie w ramach konkursu 2/1.1.1/2017 PO IR
Tryb udzielania zamówienia:
Konkurs ofert realizowany zgodnie z:
– Regulaminem konkursu 2/1.1.1/2017 PO IR
– Wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem umowę warunkową.
– Warunkiem wejścia w życie umowy warunkowej zawartej z wybranym Oferentem będzie złożenie przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach podziałania 1.1.1 „Szybka Ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Data ogłoszenia zapytania ofertowego:
27.04.2017 r. Data złożenia oferty:
Oferty można składać do dnia 29.05.2017 r. do godziny 12:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty.

Sposób składania oferty:
Oferty należy składać w wersji papierowej zabezpieczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/SZŚ/2017 U Jędrusia” na adres:
U Jędrusia Sp. z o.o.
Morawica 306
32-060 Liszki

Zapytanie ofertowe nr 1.SZŚ.2017 z dnia 27.04.2017r.

Załacznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 Wzor formularza ofertowego (2)

Informujemy, że w ramach zapytania ofertowego nr 1/SZŚ/2017 dotyczącego realizacji usługi badawczej w ramach projektu przygotowywanego przez U Jędrusia Sp. z o.o. w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dofinansowanie w ramach konkursu 2/1.1.1/2017 PO IR wybrana została oferta złożona przez:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122,
30-149 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 25.05.2017
Cena netto: 1 735 780 PLN