Regulamin programu lojalnościowego sklepów firmowych “U Jędrusia”

 

DOŁĄCZ DO NASZEGO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO!

ZRÓB ZAKUPY 5 RAZY ZA MINIMUM 35 PLN, ZBIERZ 5 NAKLEJEK I ODBIERZ GOTOWE DANIE OBIADOWE ZA 1 GROSZ!

Szczegóły akcji w regulaminie na dole strony.

 

 

Nasze sklepy firmowe znajdziesz w Krakowie i Wieliczce:

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KARTA LOJALNOŚCIOWA U JĘDRUSIA”

I. Postanowienia ogólne i definicje

1. Organizatorem programu „Karta lojalnościowa U Jędrusia” jest U Jędrusia sp. z o.o. z siedzibą w Przemęczankach pod adresem Przemęczanki 32, 32-107 Radziemice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398461, NIP 9442241567, o kapitale zakładowym w wysokości 38.200.000 złotych, BDO 000029942.
2. Program „Karta Lojalnościowa”, dalej „Program”, jest zorganizowanym przez Organizatora systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników za zakupy w sklepach firmowych U Jędrusia.
3. Program „Karta Lojalnościowa” jest skierowany do osób dokonujących zakupów w sklepach firmowych U Jędrusia.
4. Celem Programu jest nagradzanie Uczestników nabywających produkty w sklepach firmowych U Jędrusia.
5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Karta Lojalnościowa” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program obowiązuje od 1.02.2021 do 30.04.2021.
5. Karta Lojalnościowa – papierowa karta do zbierania naklejek, która stanowi dowód uczestnictwa w Programie.
6. Sklepy firmowe u Jędrusia – sklepy prowadzone przez Organizatora oferujące wyroby pod marką U Jędrusia. Lista sklepów znajduje się na stronie internetowej www.u-jedrusia.pl.
7. Nagroda – jeden z produktów oferowanych przez Organizatora z listy nagród. Lista nagród stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagród w czasie obowiązywania Programu.
8. Uczestnik Programu – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepach firmowych U Jędrusia, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

II. Warunki Programu

1. W ramach Programu Uczestnik gromadzi naklejki za każde wydane35 zł brutto w sklepach firmowych U Jędrusia, a następnie po zebraniu 5 naklejek Uczestnik może je wymienić na Nagrodę za kwotę 0,01 zł (1 grosza) na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
2. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną Kartę Lojalnościową, mogą one zostać połączone w jedną. W tym celu Uczestnik powinien przedstawić wszystkie karty pracownikowi sklepu firmowego U Jędrusia i poprosić o przeniesienie wszystkich naklejek na jedną kartę.
3. Naklejki zebrane na Karcie Lojalnościowej, jak również sama Kara Lojalnościowa nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne rzeczy niż Nagrody wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu. Prawo do korzystania z Karty Lojalnościowej, a w szczególności do wymiany naklejek na Nagrodę, ma każda osoba która przedstawi wypełnioną Kartę Lojalnościową pracownikowi sklepu firmowego U Jędrusia.

III. Uczestnicy

1. Do Programu przystąpić może każda osoba, która ukończyła 13 lat.
2. Każdy Uczestnik ma prawo do posiadania dowolnej ilości kart lojalnościowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Karty Lojalnościowej przedstawionej przez Uczestnika w uzasadnionych przypadkach, m.in.: gdy zajdzie podejrzenie, że naklejki na Karcie Lojalnościowej zostały podrobione lub nie odpowiadają naklejkom używanym w ramach Programu.

IV. Karta Lojalnościowa

1. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę Lojalnościową, która jest ważna we wszystkich sklepach firmowych U Jędrusia na terenie Polski przez okres obowiązywania Programu.
2. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie naklejek, tj. przyznawana jest jedna naklejka za każde wydane 35 zł brutto w sklepach firmowych U Jędrusia.
3. Naklejki zbierane na Karcie przez Uczestnika są ważne do 30 dni po zakończeniu lub zawieszeniu Programu.
4. Karta Lojalnościowa nie jest środkiem płatniczym.

V. System przyznawania naklejek i odbiór Nagród

1. Pracownik sklepu firmowego U Jędrusia będzie przyznawał każdorazowo jedną naklejkę za każde wydane 35 zł brutto przez Uczestnika.
2. Naklejki są wydawane podczas zakupu. Uczestnik może odmówić otrzymania naklejki.
3. W sytuacji, gdy Karta Lojalnościowa lub naklejki Uczestnika zaginą lub zostaną zniszczone, naklejki zdobyte przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu.
4. Po zebraniu 5 naklejek, Uczestnikowi przysługuje prawo odebrania dowolnej jednej Nagrody z Listy nagród za 0,01 zł (1 grosz) oraz po wydaniu Karty Lojalnościowej pracownikowi sklepu firmowego U Jędrusia.
5. Warunkiem odbioru Nagrody jest stawienie się w dowolnym sklepie firmowym U Jędrusia i oddanie Karty Lojalnościowej oraz zapłata 0,01 zł (1 grosza) za Nagrodę.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania naklejek oraz wymieniania ich na Nagrody.

VI. Zakończenie lub zawieszenie Programu. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
2. Programem nie są objęte zakupy dokonane w ramach zniżki pracowniczej pracowników U Jędrusia sp. z o.o.
3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator umieści informacje o tym na stronie internetowej www.u-jedrusia.pl oraz sklepach firmowych U Jędrusia.
4. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane naklejki na Nagrodę, pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia Programu. W przeciwnym razie Karty Lojalnościowe stracą ważność.
5. Wszelkie reklamacje związane z udziałem w Programie Uczestnicy mogą składać ustnie w sklepach firmowych U Jędrusia, pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na adres: detal@u-jedrusia.pl.
6. Niniejszy regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

 

 
 
 

Załącznik nr 1 – Lista nagród:
1. Kotlet drobiowy z kapustą zasmażaną i ziemniakami
2. Kotlet drobiowy z marchewką z groszkiem i puree ziemniaczanym
3. Kotlet mielony z buraczkami i ziemniakami
4. Kotlet schabowy z buraczkami i ziemniakami
5. Placki ziemniaczane z gulaszem wieprzowym
6. Gulasz wieprzowy z kaszą jęczmienną
7. Placki ziemniaczane solo
8. Rumsztyk wieprzowy z sosem cebulowym i puree ziemniaczanym z koperkiem
9. Kurczak w sosie szpinakowo – śmietanowym z penne
10. Kurczak w sosie paprykowo – śmietanowym z penne
11. Kurczak w sosie słodko kwaśny z ryżem
12. Kotlet pożarski z kapustą modrą i puree koperkowym
13. Pierogi ruskie ze smażoną cebulką 320 g
14. Pierogi z mięsem ze smażoną cebulką 320 g
15. Kotlet devolaille z marchewką i groszkiem i puree ziemniaczanym
16. Pierogi z pieczarkami i serem gouda ze smażoną cebulką 320 g