Zapytanie ofertowe nr 10/1.1.1 PO IR/2019 dotyczy zakupu elementu pilotażowej linii technologicznej do produkcji wyrobów garmażeryjnych – układ do produkcji farszy bez konserwantów o podwyższonej jakości. U Jędrusia sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:

ZAŁ. 1 Formularz cenowy
ZAŁ. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
ZAŁ. 3 Oświadczenie o braku powiązań
ZAŁ. 4 Wzór umowy
ZAŁ. 6 Oświadczenie o zachowaniu poufności
Zapytanie ofertowe nr 10/1.1.1 PO IR/2019

Aktualizacja:
Aktualizacja zapytania ofertowego z dn. 27.11.2019r.

Wyniki przetargu: publikacja w dn 20.12.2019

W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 10/1.1.1 PO IR/2019 . na zakup elementów pilotażowej linii do produkcji wyrobów garmażeryjnych : układ do produkcji farszy bez konserwantów o podwyższonej jakości, informujemy, że ostatecznie wybrano ofertę firmy:

Despol sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13,
05-500 Piaseczno