Zapytanie ofertowe nr 11/1.1.1 PO IR/2019  dotyczy dotyczy zakupu elementu pilotażowej linii technologicznej do produkcji wyrobów garmażeryjnych- system parowania.
U Jędrusia sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:

ZAŁ. 1 Formularz cenowy
ZAŁ. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
ZAŁ. 3 Oświadczenie o braku powiązań
ZAŁ. 4 Wzór umowy
ZAŁ. 6 Oświadczenie o zachowaniu poufności
ZAŁ. 7 Deklaracja wyłączności
Zapytanie ofertowe nr 11/1.1.1 PO IR/2019

Aktualizacja:
Aktualizacja zapytania ofertowego – 27.11.2019r.

Wersja angielska/English version:

Annex No. 1 Offer form
Annex No. 2 Declaration on meeting the conditions for participation in the procedure
Annex No. 3 Declaration on the lack of personal or capital connections
Annex No. 4 Sales Agreement
Annex No. 6 Confidentiality declaration
Annex No. 7 Declaration of Exclusivity
Request for proposal no. 11/1.1.1 PO IR/2019

Update:
Update request for proposal – 27.11.2019r.
Update request for proposal – 05.12.2019r.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi z dn. 18.11.2019r.
Pytania i odpowiedzi z dn. 05.12.2019r.
Pytania i odpowiedzi z dn. 09.12.2019r.
Pytania i odpowiedzi z dn. 11.12.2019r.

Wyniki przetargu – publikacja 03.02.2020:
W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 11/1.1.1 PO IR/2019, na zakup elementów pilotażowej linii do produkcji wyrobów garmażeryjnych: system parowania, informujemy, że wybrano ofertę firmy: TECNO POOL S.p.A, Via M. Buonarroti 81, 35010 San Giorgio in Bosco (PD), Italy