Zapytanie ofertowe nr 12/1.1.1 PO IR/2019  dotyczy zakupu elementu pilotażowej linii technologicznej do produkcji wyrobów garmażeryjnych – system pakowania
U Jędrusia sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:

ZAŁ. 1 Formularz cenowy
ZAŁ. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
ZAŁ. 3 Oświadczenie o braku powiązań
ZAŁ. 4 Wzór umowy
ZAŁ. 6 Oświadczenie o zachowaniu poufności
Zapytanie ofertowe nr 12/1.1.1 PO IR/2019

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi z dn. 30.12.2019r.

Wyniki przetargu – publikacja 31.01.2020:
W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 12/1.1.1 PO IR/2019 na zakup elementów pilotażowej linii do produkcji wyrobów garmażeryjnych: system pakowania, informujemy, że ostatecznie wybrano ofertę firmy: Multivac Sp. z o.o., Natalin, ul Ziemska 35, 21-002 Jastków.