Zapytanie ofertowe nr 4/1.1.1 PO IR/2018 na usługi laboratoryjne badawcze
U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

ZAŁ. 1 FORMULARZ CENOWY
ZAŁ. 2 HARMONOGRAM DOSTAW
ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU
ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
ZAŁ. 5 WZÓR UMOWY
Zapytanie ofertowe nr 4/1.1.1 PO IR/2018

W dniu 12.04.2018 Zamawiający dokonał zmiany:
– w pkt 6.1.4.1 Zapytania Ofertowego nr 4/1.1.1 PO IR/2018 z dn 23.03.2018
– w zał. nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania ofertowego nr 4/1.1.1 PO IR/2018 z dn 23.03.2018
– w zał. nr 2 Harmonogram dostaw do Zapytania Ofertowego nr 4/1.1.1 PO IR/2018 z dn 23.03.2018

Zmiany zostały zaznaczone na żółto w w/w dokumentach
– do analizy mikrobiologicznej w zakresie Liczba bakterii tlenowych mezofilnych dodano normę PN-EN ISO 4833-1:2013-12
– do analizy mikrobiologicznej w zakresie Liczba gronkowców koagulazo- dodatnich (Staphylococus aureus i innych gatunków) dodano normę PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004
– do  badania wartości odżywczych w zakresie Cukry ogółem po inwersji dodano metodę opartą na AOAC 982.14 1983

Poniżej Zamawiający udostępnia aktualne dokumenty:
Aktualizacja z dn 12.04.2018 Zapytanie ofertowe nr 4/1.1.1. PO IR z dn 23.03.2018
Zał. nr 1 Aktualizacja z dnia 12.04.2018 Formularz ofertowy
Zał. nr 2 Aktualizacja z dnia 12.04.2018 Harmonogram dostaw

Odpowiedzi nr 1 z dn 12.04.2018 do Zapytania ofertowego nr 4/1.1.1 PO IR/2018 z dn 23.03.2018
Odpowiedzi nr 2 z dn 18.04.2018 do Zapytania ofertowego nr 4/1.1.1 PO IR/2018 z dn 23.03.2018
Odpowiedź nr 3 z dn 18.04.2018 do Zapytania ofertowego nr 4/1.1.1 PO IR/2018 z dn 23.03.2018

Wyniki przetargu – publikacja 14.05.2018