Zapytanie ofertowe nr 6/1.1.1 PO IR/2019 dotyczy dostaw pożywek i odczynników do badań mikrobiologicznych
U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:

ZAŁ. 1 FORMULARZ CENOWY
ZAŁ. 2 HARMONOGRAM DOSTAW
ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZAŁ. 5 WZÓR UMOWY
Zapytanie ofertowe nr 6/1.1.1 PO IR/2019
Aktualizacja z dn. 25.09.2019 Zapytanie ofertowe
Pytania i odpowiedzi z dn. 25.09.2019
Pytania i odpowiedzi z dn. 26.09.2019
Pytania i odpowiedzi z dn. 03.10.2019

Wyniki przetargu – publikacja 21.10.2019:
W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 6/1.1.1 PO IR/2019 dot. dostaw pożywek, odczynników do badań mikrobiologicznych . informujemy, że ostatecznie wybrano ofertę firmy BioMaxima S.A, 20- 277 Lublin, ul Vetterów 5.