Zapytanie ofertowe nr 8/1.1.1 PO IR/2019 dotyczy zakupu elementu pilotażowej linii technologicznej do produkcji wyrobów garmażeryjnych- pierożarki.
U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:

ZAŁ. 1 Formularz cenowy
ZAŁ. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
ZAŁ. 3 Oświadczenie o braku powiązań
ZAŁ. 4 Wzór umowy
ZAŁ. 6 Oświadczenie o zachowaniu poufności
ZAŁ. 7 Deklaracja wyłączności
Zapytanie ofertowe nr 8/1.1.1 PO IR/2019

Wyniki przetargu – publikacja 29.10.2019:
W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/1.1.1 PO IR/2019 dot.. zakupu elementów pilotażowej linii do produkcji wyrobów garmażeryjnych: pierożarki informujemy, że ostatecznie wybrano ofertę firmy CREAM profesjonalne technologie spożywcze, Sp. z o.o 40-706 Katowice , ul Kolejowa 17.