Zapytanie ofertowe nr 9/1.1.1 PO IR/2019 dotyczy zakupu elementu pilotażowej linii technologicznej do produkcji wyrobów garmażeryjnych- naważarka.
U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:

ZAŁ. 1 Formularz cenowy
ZAŁ. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
ZAŁ. 3 Oświadczenie o braku powiązań
ZAŁ. 4 Wzór umowy – Aktualizacja
ZAŁ. 6 Oświadczenie o zachowaniu poufności
Zapytanie ofertowe nr 9/1.1.1 PO IR/2019

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi z dn. 19.11.2019r.