Zgodnie z art. 27c ustawy o CIT:

  • podatkowe grupy kapitałowe;
  • podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 27b ustawy o CIT), są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacje o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z prawa podatkowego U Jędrusia Sp. z o.o. udostępnia informacje o zrealizowanej strategii podatkowej.