Klauzula informacyjna dla kontrahentów

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Przetwarzamy następujące dane osobowe w związku z prowadzeniem działalności handlowej i współpracą z kontrahentami:
a) dane osobowe osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
b) dane osobowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale pozostających w stosunkach prawnych z U Jędrusia (przykładowo dane osób, które zakupiły towary w sklepach U Jędrusia i zażądały wystawienia faktury; dane osób, które złożyły reklamacje w związku z towarem wyprodukowanym przez U Jędrusia),
c) dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych),
d) dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administratorem danych osobowych jest U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Przemęczankach, Przemęczanki 32, 32-107 Radziemice, numer KRS: 398461, NIP: 9442241567, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Spółka” lub „U Jędrusia”). Mogą Państwo skontaktować się z nami między innymi:
a) pod numerem telefonu:                (+48 12) 379-36-57
b) pod adresem e-mail:                     u-jedrusia@u-jedrusia.pl
c) za pośrednictwem formularza:     https://u-jedrusia.pl/kontakt/

2.2. U Jędrusia dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony danych osobowych.

3. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ U JĘDRUSIA

3.1. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

a) w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:
1) imię i nazwisko,
2) firma,
3) numer NIP,
4) numer REGON,
5) adres prowadzenia działalności,
6) numer telefonu,
7) adres e-mail,
8) dane o szczegółach współpracy handlowej ze Spółką,

b) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania
3) numer telefonu,
4) adres e-mail,
5) dane o szczegółach współpracy handlowej ze Spółką,

c) w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych):
1) imię i nazwisko, stanowisko,
2) numer telefonu,
3) adres e-mail,

d) w przypadku osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):
1) imię i nazwisko,
2) numer PESEL.

4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

a) w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:
1) realizacja zawartej z nami umowy,
2) kontakt związany z realizacją zawartej z nami umowy,
3) realizacja obowiązków podatkowych (w tym wystawienie faktury VAT),
4) marketing, formułowanie ofert, informowanie o promocjach, występowanie z zapytaniem ofertowym,

b) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
1) realizacja zawartej z nami umowy,
2) kontakt związany z realizacją zawartej z nami umowy,
3) realizacja obowiązków podatkowych (w tym wystawienie faktury VAT),
4) marketing, formułowanie ofert, informowanie o promocjach,

c) w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych):
1) realizacja zawartej z nami umowy,
2) kontakt związany z realizacją zawartej z nami umowy,
3) marketing, formułowanie ofert, informowanie o promocjach, występowanie z zapytaniem ofertowym,

d) w przypadku osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):
1) realizacja zawartej z nami umowy,
2) kontakt związany z realizacją zawartej z nami umowy.

4.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:
1) na cele realizacji umowy, kontaktu związanego z umową - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,
2) na cele wystawienia faktury VAT - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na U Jędrusia,
3) na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – uzasadniony interes U Jędrusia (prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej) lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy do konkretnego działania konieczne jest uzyskanie zgody,

b) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
1) na cele realizacji umowy, kontaktu związanego z umową - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,
2) na cele wystawienia faktury VAT - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na U Jędrusia,
3) na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – uzasadniony interes U Jędrusia (prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej) lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy do konkretnego działania konieczne jest uzyskanie zgody,

c) w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych):
1) na cele realizacji umowy, kontaktu związanego z umową - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,
2) na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – uzasadniony interes U Jędrusia (prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej) lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy do konkretnego działania konieczne jest uzyskanie zgody,

d) w przypadku osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):
1) na cele realizacji umowy, kontaktu związanego z umową - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

5. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Państwa dane będą przez nas przechowywane przez następujący okres:
a) na cele realizacji umowy zawartej z U Jędrusia – do czasu przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z umową, jednakże nie wcześniej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową,
b) na cele wystawienia faktury VAT – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową zawartą z U Jędrusia,
c) na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy podstawą prawną działania U Jędrusia był jej uzasadniony interes) lub do czasu wycofania zgody (jeżeli podstawą działania U Jędrusia była wyrażona przez Panią/Pana zgoda).

6. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Mają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do danych – ma Pani/Pan prawo zwrócić się do nas o udzielenie wszelkich informacji o Pani/Pana danych,
b) żądania sprostowania danych – gdy Pani/Pana dane są już nieaktualne czy nieprawdziwe, po Pani/Pana żądaniu dokonamy ich sprostowania,
c) żądania usunięcia danych – ma Pani/Pan prawo zażądać usunięcia danych z naszych baz,
d) żądania ograniczenia zakresu przetwarzania – ma Pani/Pan przykładowo prawo żądania od nas usunięcia części Pani/Pana danych, żądania ograniczenia korzystania z nich tylko do niektórych celów, czy żądania ograniczenia czasu, przez który dane będą przez nas przechowywane,
e) wniesienia sprzeciwu:
- wobec przetwarzania przez nas danych, które przetwarzamy na tej podstawie, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę. W sprzeciwie należy opisać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych,
- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
f) przeniesienia danych – ma Pani/Pan prawo zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
g) wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie – jeśli jest ona podstawą przetwarzania – w takim wypadku (jeśli podstawą przetwarzania była zgoda) zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uzna Pani/Pan, że sposób w jaki przetwarzamy Pani/Pana dane jest nieprawidłowy, może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2. U Jędrusia nie stosuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

6.3. U Jędrusia nie przekazuje Państwa danych osobowych do krajów trzecich.

7. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

7.1. Dane osobowe podaje nam Pani/Pan dobrowolnie. Odmowa podania danych koniecznych do zawarcia umowy z U Jędrusia może uniemożliwić jej zawarcie. Odmowa podania danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail), może spowodować trudności w kontakcie związanym z realizacją umowy. W pozostałym zakresie odmowa podania danych nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami.

8. ŹRÓDŁO I ODBIORCY DANYCH

8.1. Pani/Pana dane zostały pozyskane z następujących źródeł:

a) w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:
1) bezpośrednio od Pani/Pana,
2) z ogólnodostępnych źródeł – bazy CEIDG,

b) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: bezpośrednio od Pani/Pana,

c) w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych):
1) bezpośrednio od Pani/Pana,
2) od podmiotu, w imieniu którego został/a Pani/Pan wyznaczona/y do kontaktu,

d) w przypadku osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):
1) od podmiotu, do którego reprezentacji jest Pani/Pan uprawniony/a,
2) z ogólnodostępnych źródeł – bazy KRS.

8.2. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
a) wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną naszych systemów,
b) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i prawne,
c) agencjom marketingowym świadczącym usługi na naszą rzecz,
d) organom administracji publicznej,
e) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.